Therapie

Alle psychologische hulp is gericht op inzicht in uw probleem, vermindering van uw klachten en invulling geven aan uw hulpvraag. In de gesprekken werken wij met u volgens vooropgesteld plan en doelstelling. Het kan daarbij gaan om een gewenste gedragsverandering, maar ook om acceptatie en verwerking, het ontwikkelen van een andere kijk op uw problemen of het vinden van een nieuw levensperspectief. Veel levensgeluk wordt bepaald door hoe we omgaan met wat er op ons pad komt. Wij kunnen dat beïnvloeden door onze houding en ons gedrag te veranderen of aan te passen. Vaak is hier geen lang therapietraject voor nodig, maar volstaat praktische kortdurende hulp door een van onze GZ-psychologen. Onze hulp duurt kort als dat voldoende is en kan langer duren indien nodig en mogelijk. Soms is langer durende of intensievere hulp nodig en gewenst. U kunt dan bij ons onder begeleiding van een van de psychotherapeuten bij ons aan het werk met uzelf.

Welke behandeling wordt geadviseerd hangt af van de aard en intensiteit van uw klachten en uw hulpvraag. Uw huisarts geeft in de verwijzing indicatie voor de zorg die nodig is als het gaat om verzekerde zorg: BGGZ (Basis GGZ) of SGGZ (Gespecialiseerde GGZ). In de Basis GGZ kunnen maximaal 11 gesprekken vergoed worden; in de Gespecialiseerde GGZ duurt een vergoede behandeling maximaal 365 dagen.

Als er sprake is van angstklachten of sombere gevoelens die niet vanzelf overgaan, kunnen een beperkt aantal gesprekken gericht op inzicht en aanpak van uw klachten al voldoende verlichting geven. Hier werken wij met de meest effectieve methode met u naar toe. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan een vervolgbehandeling nodig zijn.

Psychotherapie, binnen de Gespecialiseerde GGZ, is nog meer dan kortdurende psychologische zorg gericht op processen van groei en verandering. In gesprekken onderzoeken wij samen met u uw klachten en problemen en hun samenhang met uw gevoelens en gedachten hierover, uw gedrag, persoonlijkheid en levensgeschiedenis. Het therapiecontact geeft u een podium om lastige, soms minder herkenbare of gewenste emoties te beleven, te onderzoeken en te ordenen, zodat u na afloop van de therapie beter in staat bent deze emoties in goede banen te leiden, uw gedachten die hiermee samenhangen bij te sturen en uiteindelijk ook bewuster kunt kiezen voor nieuw gedrag.

Wij werken via het matched care principe. Dat houdt in dat de behandeling wordt afgestemd op uw eigen hulpvraag en behoefte. Samen met u bekijken we welke aanpak en methoden we hiervoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten (evidence based). Op www.thuisarts.nl kunt u meer lezen over wat u kunt verwachten van een behandeling van psychische klachten. Hieronder noemen we er enkele die we in de praktijk veel in een mengvorm gebruiken waar we denken dat ze bij u of uw klachten passen.

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm die doorgaans snel resultaat oplevert. De methode is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Hierbij richt de therapeut zich met u in eerste instantie uitdrukkelijk op problemen die in het hier en nu spelen. Veel van wat we voelen wordt bepaald door onze gedachten ergens over. Die gedachten zijn lang niet altijd rationeel. Met CGT leert u uw gedachten kritisch te bekijken en wanneer nodig om te buigen. Vervolgens bent u beter in staat om bewustere keuzes te maken. Ook is er bij deze therapie aandacht voor (automatische) gedachten die gevoel en gedrag beïnvloeden. Geregeld blijkt dat ook deze gedachten patronen hebben, ook wel schema’s genoemd, die hun oorsprong vinden in het verleden. Het ontdekken en eventueel veranderen van deze schema’s kan onderdeel zijn van de therapie. Voor meer informatie: www.vgct.nl

Psychodynamische psychotherapie is een therapievorm vanuit psycho-analytisch referentiekader waarbij er ruimte is voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte of onbewuste gevoelens. Uw huidige klachten proberen we beter te begrijpen en te (h)erkennen vanuit uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Dit vormt de basis om aan de slag te gaan met het plaatsgeven van uw gevoelens en gedrag en zo nodig te veranderen. Veel verschillende klachten kunnen met een inzichtgevende behandeling worden behandeld. De aanpak moet natuurlijk bij u passen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) helpt u om ingrijpende negatieve ervaringen te verwerken, die u blijven achtervolgen en belasten met restverschijnselen. U hoeft hierbij niet jarenlang te praten over het verleden. Het combineert denken aan een traumatische ervaring met snelle oogbewegingen. Daardoor verminderen de negatieve emoties die gekoppeld zijn aan het trauma. Ook na langere tijd is EMDR bewezen effectief. Voor meer informatie: www.emdr.nl

E-health:

Kan een face to face afspraak niet doorgaan door ziekte van u of uw behandelaar, dan bieden wij de mogelijkheid om een beeldbelgesprek te voeren via Therapieland.

Het betrekken van naasten

Als u daar behoefte aan heeft, zijn familieleden welkom om mee te komen. Als betrokkenheid van familieleden wenselijk blijkt, zal dit door de behandelaar met u besproken worden. De cliënt is hier onder behandeling en geeft aan of hij/zij dit wenselijk vindt. Zodra er sprake is van een uitgesproken ernstig bedreigende situatie, zal na ruggenspraak met een senior collega contact opgenomen kunnen worden met naasten zonder toestemming van de cliënt.

Waarvoor kunt u niet bij ons terecht?

U kunt helaas niet bij ons terecht als u problemen heeft met agressieregulatie, als u acuut suïcidaal bent of kampt met verslavingsproblematiek of anorexia. We hebben niet de expertise in huis en/of de bezetting om de passende zorg te kunnen bieden. Daarnaast kan het voorkomen dat bij intake blijkt dat door een samenspel  van verschillende factoren (die wij niet op voorhand kunnen voorzien), wij eveneens van indruk zijn u niet de juiste zorg te kunnen bieden. Wij zullen dan ons best doen om met u en in overleg met uw huisarts te kijken naar passende zorg, zo ver mogelijk.