Praktijkreglement

Ons praktijkreglement volgt het reglement van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Voor informatie over wet en regelgeving (waaronder Wet Op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) en de Klachtenregeling, verwijzen we daarom naar de website van de LVVP. De Beroepscode voor psychotherapeuten vindt u hier.

Algemeen

Vanaf de aanmelding tot uw behandeling

Wanneer u zich bij De BOSgroep aanmeldt via onze website, ontvangt u als eerste informatie over de gang van zaken alsmede algemene informatie over de GGZ.

Hiermee informeren wij u over bijvoorbeeld de wachttijd tot intake en na intake, de verwijsbrief, de zorgverzekeraar, eigen risico enz. Ook informeren wij u over de vragenlijst die u ontvangt na aanmelding: de zogenaamde ROM (routine outcome monitoring). Daarnaast wordt uw aanmelding zorgvuldig bekeken en geïndiceerd door een van onze psychotherapeuten. Dit is om te kijken of wij u een behandeling kunnen bieden, passend bij uw hulpvraag en klacht(en). Hierna nemen wij contact met u op om het vervolg af te spreken: een intakegesprek of het advies elders behandeling te zoeken.

Voor het maken van de intakeafspraak nemen wij telefonisch contact met u op. De intake is bedoeld als inventariserend, diagnostisch gesprek. Uw intaker kijkt samen met u naar uw aanmeldklacht(en), uw hulpvraag en informeert u over het vervolg na de intake. U kunt tijdens uw intake vragen stellen en aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar, een bepaalde dag waarop u gesprekken wilt hebben enz. Daarna volgt een intern multidisciplinair overleg om te bepalen of en welke behandeling het meest passend is bij uw klachten en hulpvraag. Uw intaker bespreekt de uitkomst van dit overleg met u in een telefonisch adviesgesprek. U beslist of u het eens bent met ons advies. Het is mogelijk dat uw behandeling start bij de intaker of bij een andere therapeut. Het is belangrijk dat u een goed gevoel (klik) heeft bij uw behandelaar. Wanneer dit niet het geval is, is het van groot belang dat u dit aangeeft zodat we samen kunnen kijken naar een andere behandelaar binnen onze praktijk.

Wij vragen u bij het intake-gesprek een verwijzing van de huisarts mee te brengen, waarop duidelijk uw naam en geboortedatum, de reden van verwijzing (vermoeden DSM-diagnose) en de aard van de verwijzing (Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ)) staat. Daarop moet ook de datum staan en de naam, handtekening en AGB-code van de verwijzer. Verwijzingen hebben een beperkte geldigheidsduur. Dit is van belang voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Verder zijn wij wettelijk verplicht om naar legitimatie te vragen. Indien u hier toestemming voor geeft, brengen wij uw huisarts of andere verwijzer op de hoogte van de overeengekomen behandeling en van de beeindiging hiervan.

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven.
De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons hebt doorgegeven, zijn wij genoodzaakt de nota’s op u zelf te verhalen.

Verhindering
Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer u ons niet persoonlijk aan de telefoon treft, kunt u ons antwoordapparaat op elk moment inspreken. Datum en tijd worden geregistreerd. U kunt ons ook mailen op info@debosgroep.nl. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt een deel van de kosten van de afspraak bij u in rekening te brengen.

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u zich vrij voelt om eventuele problemen met ons te bespreken, zodat wij samen met u tot een passende oplossing komen. Mocht u er niet uit kunnen komen met uw behandelaar, dan wijzen wij u graag op  de onderstaande stappen  voor het indienen van een klacht. Wij willen uw klacht namelijk heel serieus en zorgvuldig behandelen. Onze klachtenregeling vindt u hier.

Betalingsvoorwaarden
Wij hanteren de betalingsvoorwaarden voor psychotherapeuten en klinisch psychologen (LVVP).

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 30 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Meer over kosten en vergoedingen vindt u hier op onze website.